Παραδοτέα

IO1: Καθορισμός του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας για την ηλεκτρονική μάθηση στην ΕΕΚ

Ενώ το EQAVET είναι το κύριο εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, χρησιμεύοντας ως σημείο αναφοράς κατά το σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης, δεν έχει εκπονηθεί για να καλύψει την παροχή κατάρτισης μέσω επαγγελματικής τηλεκπαίδευσης (EQF 3-5). Από την άλλη πλευρά, έχει καταστεί εμφανής η ανάγκη για μια συστηματική ανασκόπηση που θα περιλαμβάνει μια λειτουργική ανάλυση για την εισαγωγή της διασφάλισης ποιότητας στην ηλεκτρονική μάθηση στην ΕΕΚ. Ο καθορισμός ενός τέτοιου πλαισίου πρόκειται να αυξήσει την ποιότητα της παροχής ΕΕΚ, υποστηρίζοντας τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την παροχή προγραμμάτων ΕΕΚ με τη χρήση ηλεκτρονικής μάθησης στη περίοδο μετά τον Covid.
Σε αυτό το πλαίσιο, στο ΙΟ1 θα δημιουργήσουμε την απαραίτητη βάση δεδομένων γνώσεων, θα αναλύσουμε τις υπάρχουσες λύσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ηλεκτρονική μάθηση και θα ζητήσουμε τη γνώμη εμπειρογνωμόνων της ΕΕΚ σε μια προσπάθεια να καθορίσουμε τελικά τους τομείς του πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας στην ηλεκτρονική μάθηση της ΕΕΚ.

IO2: Σχεδιασμός του πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας για την ηλεκτρονική μάθηση στην ΕΕΚ

Ενώ οι πάροχοι ΕΕΚ αυξάνουν τη διαδικτυακή τους έκθεση στην παροχή μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, η Διασφάλιση Ποιότητας δεν βρίσκεται στο επίκεντρο, σε αντίθεση με την παροχή κατάρτισης στην τάξη, η οποία ρυθμίζεται σύμφωνα με το EQAVET και τις εθνικές διατάξεις διασφάλισης ποιότητας. Ταυτόχρονα, η επίτευξη της αριστείας στο περιβάλλον της ηλεκτρονικής μάθησης, μέσω της Διασφάλισης Ποιότητας είναι μια διαδικασία που απαιτεί δεξιότητες και ικανότητες από το σύστημα ΕΕΚ, οι οποίες συναντώνται μόνο στους Μεγάλους Παρόχους ΕΕΚ, δημιουργώντας ένα χάσμα μεταξύ των μεγαλύτερων και των περιφερειακών/τοπικών Παρόχων ΕΕΚ.

Ως εκ τούτου, στο ΙΟ2, σχεδιάζουμε το περιεχόμενο, τις διαδικασίες και τα υποστηρικτικά έγγραφα, καθώς και ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον για ένα Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας, όπου θα συμπεριληφθούν εύχρηστα ηλεκτρονικά εργαλεία. Επιπλέον, σχεδιάζουμε την εισαγωγή μιας διαδικασίας πιστοποίησης της Διασφάλισης Ποιότητας για μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης ΕΕΚ. Τόσο το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας όσο και η Πιστοποίηση θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβούλευσης και έγκρισης από τους αρμόδιους ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ. Τέλος, το τελικό πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας και η πιστοποίηση πρόκειται να προσαρμοστούν στο πλαίσιο της κάθε χώρας.

IO3:Παράδοση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας για την ηλεκτρονική μάθηση στην ΕΕΚ

Για τη διάχυση της Διασφάλισης Ποιότητας, όσον αφορά τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης στο σύστημα ΕΕΚ, οι επαγγελματίες της ΕΕΚ πρέπει να εκπαιδευτούν, ώστε να είναι σε θέση να μεταφέρουν το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας. Ακόμη και πριν από την κρίση του Covid-19, η Διασφάλιση Ποιότητας δεν ήταν πάντα μέρος του σχεδιασμού και της παροχής Επαγγελματικής Κατάρτισης, δεδομένου ότι το EQAVET δεν είναι ένα υποχρεωτικό εργαλείο. Ως αποτέλεσμα, απαιτείται η επιμόρφωση των Επαγγελματιών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και, ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου εκπαιδευτικών πόρων για τους Παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης/Προσωπικό που επιθυμούν να συμμορφωθούν με το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας της Ηλεκτρονικής Μάθησης του PERCEIVE.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα επιλεγούν ορισμένοι πρωτοπόροι Πάροχοι ΕΕΚ, προκειμένου να εφαρμόσουν το Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης. Μέσω αυτής της διαδικασίας, άλλοι Επαγγελματίες ΕΕΚ θα ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και θα επωφεληθούν από το Σήμα Διασφάλισης Ποιότητας που θα τους απονεμηθεί. Τέλος, έχουμε συμπεριλάβει ένα σύστημα ανατροφοδότησης όπου θα λαμβάνουμε σχόλια σχετικά με το υλικό που αναπτύχθηκε και τη χρηστικότητα του Πλαισίου, προκειμένου να βελτιώσουμε το Πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και τη διαδικασία απονομής της πιστοποίησης.

Όλα τα παραδοτέα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου PERCEIVE αδειοδοτούνται με άδεια Creative Commons – Μη Εμπορική – ShareAlike 3.0

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι απόψεις που εκφράζονται είναι μόνο του ή των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για αυτά.