Интелектуални продукти

ИП1: Определяне на рамката за осигуряване на качество за електронно обучение в областта на ПОО

Въпреки че EQAVET е основният инструмент за осигуряване на качество в ПОО, който служи като отправна точка при разработването и предоставянето на учебни програми, той не обхваща предоставянето на професионално електронно обучение (ЕКР 3-5). От друга страна, необходимостта от систематичен преглед, включващ функционален анализ, за въвеждането на осигуряване на качеството в електронното обучение в областта на ПОО стана належаща. Определянето на такава рамка ще повиши качеството на предлаганото ПОО, като подпомогне ефективното разработване и предоставяне на програми за електронно обучение в областта на ПОО в периода след КОВИД 19.
В този контекст в рамките на ИП1 ще проучим съществуеващата база данни и знания, ще анализираме наличните решения за осигуряване на качеството на електронното обучение и ще се консултираме с експерти в областта на ПОО, за да определим окончателно областите на рамката за осигуряване на качеството на електронното обучение в областта на ПОО.

ИП2: Създаване на Рамката за осигуряване на качеството на електронното обучение в областта на ПОО

Въпреки че доставчиците на ПОО увеличават своите онлайн услуги, предоставяйки курсове за електронно обучение, осигуряването на качеството не е във фокуса, за разлика от предоставянето на присъственото обучение, което се регулира чрез EQAVET и националните разпоредби за осигуряване на качеството. В същото време постигането на отлични резултати в средата за електронно обучение чрез осигуряване на качеството е процес, който изисква умения и компетенции от системата за ПОО, които се срещат само при по-големите доставчици, което създава неравенство между по-големите и регионалните/местните доставчици.
Ето защо в ИП2 акцентираме върху съдържанието, процесите и помощните документи, както и електронната среда за Рамката за осигуряване на качество. В нея следва да бъдат включени лесни за използване електронни инструменти. Освен това ще предложим въвеждането на процес на сертифициране на качеството за курсове за електронно обучение в областта на ПОО. Както Рамката за осигуряване на качеството, така и сертификацията ще бъдат предмет на консултации и одобрение от съответните заинтересовани страни на равнище ЕС. И накрая, окончателната Рамка за осигуряване на качеството и сертифицирането ще бъдат адаптирани в контекста на отделните конкретни страни.

ИП3: Приложение на Рамката за осигуряване на качеството на обучението в електронна среда в ПОО

За разпространението на концепцията и рамката за осигуряване на качеството по отношение на курсовете в ПОО, провеждани е електронна среда е необходимо да бъдат обучени специалисти (в областта на ПОО), за да могат да прилагат Рамката. Дори и преди кризата с КОВИД 19, осигуряването на качеството не винаги е било част от разработването и предоставянето на професионално обучение, тъй като EQAVET е препоръчителен ължителен. В резултат на това е необходимо повишаване на квалификацията на специалистите в областта на ПОО и следователно е необходимо разработването на електронно портфолио с ресурси за обучение за доставчиците на ПОО/персонала, които желаят да приложат Рамката за осигуряване на качеството на ПОО в електронна среда.
В този контекст ще бъдат предложени няколко доставчици на ПОО, които пилотно да приложат Рамката за осигуряване на качеството в своите курсове за електронно обучение. Чрез този процес други специалисти в областта на ПОО ще последват техния пример и ще се възползват от знака за качество, който ще им бъде присъден. След тестването ще получим обратна връзка за разработените материали и използваемостта на Рамката, за да я подобрим, така както и предложените учебните материали и процеса на издаване на сертификати.

Цялата работа, разработена по проекта PERCEIVE, е лицензирана под лиценз Creative Commons Attribution – NonCommercial – ShareAlike 3.0

Проектът е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са само на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито EACEA могат да носят отговорност за тях